• Health and Safety
  • Development Works
  • ການພັດທະນາທັງໂຮງໄຟຟ້າ ເທີນ-ຫີນບູນ ດັ້ງເດີມ ແລະ ໂຄງການຂະຫຍາຍ ແມ່ນໄດ້ຕິດແທດກັບການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນພັນກວ່າຊີວິດຢູ່ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ. THPC ໄດ້ ນໍາເອົາໄຟຟ້າເຂົ້າມາ ແລະ ໄດ້ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການບໍລິການສັງຄົມ ສູ່ບ້ານທີ່ຖືກ ໂດດດ່ຽວເປັນເວລາຫຼາຍປີໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ນອກເໜືອຈາກນັ້ນ ໂຄງການທົ່ວໄປທີ່ຖືກອອກແບບເພື່ອແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ທີມງານພະແນກ ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງບໍລິສັດ ຍັງຊອກຫາເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຊາວບ້ານໃນເຂດໂຄງການ ເປັນແຕ່ລະບຸກຄົນເມື່ອເປັນໄປໄດ້. ບາງເລື່ອງລາວຂອງປະຊາຊົນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນທີ່ນີ້.

    ຮອຍຍິ້ມໃໝ່
    ຫຼຸດຜ່ອນພາລະ
    ການປະມົງເພື່ອອານາຄົດ
    ການປະຢັດເຂົ້າເພື່ອໃຊ້ໃນລະດູຝົນ