• Health and Safety
 • Development Works
 • CSR and HR Development
 • ການພັດທະນາທັງໂຮງໄຟຟ້າ ເທີນ-ຫີນບູນ ດັ້ງເດີມ ແລະ ໂຄງການຂະຫຍາຍ ແມ່ນໄດ້ຕິດແທດກັບການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນພັນກວ່າຊີວິດຢູ່ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ. THPC ໄດ້ ນໍາເອົາໄຟຟ້າເຂົ້າມາ ແລະ ໄດ້ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການບໍລິການສັງຄົມ ສູ່ບ້ານທີ່ຖືກ ໂດດດ່ຽວເປັນເວລາຫຼາຍປີໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ນອກເໜືອຈາກນັ້ນ ໂຄງການທົ່ວໄປທີ່ຖືກອອກແບບເພື່ອແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ທີມງານພະແນກ ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງບໍລິສັດ ຍັງຊອກຫາເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຊາວບ້ານໃນເຂດໂຄງການ ເປັນແຕ່ລະບຸກຄົນເມື່ອເປັນໄປໄດ້. ບາງເລື່ອງລາວຂອງປະຊາຊົນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນທີ່ນີ້.

  ຮອຍຍິ້ມໃໝ່
  ຫຼຸດຜ່ອນພາລະ
  ການປະມົງເພື່ອອານາຄົດ
  ການປະຢັດເຂົ້າເພື່ອໃຊ້ໃນລະດູຝົນ