• ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ 1 ມິຖຸນາ 2014: ປູກທີ່ບ້ານ ປາກທຶກ
• ໜອງຊົງ ປະກາດເປັນບ້ານແບບຢ່າງສາທາລະນະສຸກ 4 ມິຖຸນາ 2014
• ວັນທີ 5 ເດືອນ ມິຖຸນາ 2014 ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (ພັກ)
• ວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2014 ວັນບຸນເຂົ້າພັນສາ