• Health and Safety
 • Development Works
 • power2

  Power1

  ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນອາຊີຕາ ເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, THPC ໄດ້ຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດໃນການຜະລິດຂອງຕົນຕາມຄວາມຕ້ອງ ການທີ່ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນປະຈຸບັນ THPC ໄດ້ສະເໜີລູກຄ້າໃນການສົມທົບເຂື່ອນນ້ຳໄຫຼທີ່ປ້ອນນ້ຳໂດຍເຂື່ອນເກັບນ້ຳ ໃຫ້ແກ່ສອງໂຮງໄຟຟ້າທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ. ເຂື່ອນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ນີ້ເຮັດໃຫ້ THPC ເພີ່ມທ່າແຮງພະລັງງານຊັບພະຍາກອນນ້ຳໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ ແລະ ເພື່ອສະໜອງໄຟຟ້າຢ່າງໝັ້ນຄົງ ແລະ ສາມາດສະໜອງໄດ້.

  ຖ້າໂຄງການຂະຫຍາຍສໍາເລັດ, THPC ມີຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ 500 ເມກາວັດ, ເຮັດໃຫ້ເປັນຜູ້ຜະລິດພະລັງງານທີໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບສາມ ໃນສປປລາວໃນປະຈຸບັນ. ຄວາມສາມາດຂອງບໍລິສັດ ສະໜອງພະລັງງານໄດ້ຕະຫຼອດປີ ເຮັດໃຫ້ມີຄຸນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ, ເຊີ່ງໂຮງໄຟຟ້າລາວຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ຫຼຸດປະສິດທິພາບການຜະລິດໃນລະດູແລ້ງ. ການຜະລິດ 60 ເມກາວັດຂອງພະລັງງານຕະຫຼອດປີສໍາລັບການສະໜອງໃນເຂດພາກກາງຂອງລາວ ເປັນສິ່ງເພີ່ມກໍາລັງເສດຖະກິດບົ່ມຊ້ອນຂອງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ.
  THPC ໄດ້ຂາຍໄຟຟ້າທັງໝົດຂອງຕົນໃນການລູກຄ້າສອງລາຍ: ລັດວິສະຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ (EDL) ແລະ ອົງການຜະລິດໄຟຟ້າຂອງປະເທດໄທ (EGAT).

  ຄຸນນະສົມບັດຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ

  ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ສາມາດສະໜອງພະລັງງານທົດແທນທີ່ສະອາດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ດໍາເນີນການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຂົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຄວາມສາມາດຂອງອ່າງເກັບນ້ຳຢູ່ທີ່ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເພື່ອເກັບຮັກສາເຊື້ອເພີງ (ນັ້ນກໍ່ຄືນ້ຳ) ແລະ ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ ໝາຍຄວາມວ່າ: ການປະຢັດເຊື້ອໄຟ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ສາມາດບັນລຸໄດ້ໃນຕາຂ່າຍທັງໝົດ. ໂຮງໄຟຟ້ານ້ຳຕົກມີໄລຍະອາຍຸການນຳໃຊ້ທີ່ດົນກວ່າໂຮງງານໄຟຟ້າພະ ລັງງານຮ້ອນ, ມີອັດຕາສ່ວນທີ່ສູງຂຶ້ນທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ແລະ ການຜະລິດທີ່ບໍ່ມີສານເຄມີ ຫຼື ບໍ່ມີມົນລະພິດຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອຄວາມຮ້ອນ. ການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ຄື: ຢູ່ເທີນ-ຫີນບູນ ຍັງໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຄົງຫຼາຍກ່ວາແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນແຫຼ່ງອື່ນ.

  ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່, ການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້ານໍ້າຕົກມີສ່ວນພົວ ພັນດ້ານການຄ້າ ສັງຄົມ - ສິ່ງແວດລ້ອມ. ເຂດພື້ນທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ໄດ້ຫັນທິດ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ: ການປ່ຽນແປງທີ່ວ່ອງໄວແມ່ນປະສົບການທີ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ ແລະ ລຸ່ມເຮືອນຈັກທັນທີ. THPC ແມ່ນອຸທິດຕົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນສະທ້ອນຂອງການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ລົງທຶນຫຼາຍໃນບັນດາໂຄງການສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເພື່ອປ້ອງກັນຊີວະນາໆພັນ.