social

ຢູ່ໃນຕອນຕົ້ນຂອງການຂະຫຍາຍໂຄງການ THPC ໄດ້ປະເມີນ ແລະ ສ້າງວິທີການຂອງຕົນຄືນໃໝ່ຕໍ່ໂຄງການທາງດ້ານສັງຄົມ ໂດຍອີງໃສ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ວ່າ: ປະຊາຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ໃນເຂດໂຮງໄຟຟ້າຄວນເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ, ມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຊຸມຊົນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງທາງເລືອກໃນການດໍາລົງຊີວິດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາປັບປຸງເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ບໍລິສັດໄດ້ດໍາເນີນຂະບວນການປຶກສາຫາລືຢ່າງກວ້າງຂວາງ ກັບຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ກະກຽມແຜນປະຕິບັດງານຍົກຍ້າຍຈັດສັນທີ່ສົມບູນແບບ ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍປົກປັກຮັກສາຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ຫຼັກການທີ່ສົມຜົນ ສໍາລັບທະນາຄານປ່ອຍເງິນກູ້ ແລະ ກົດໝາຍແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປລາວ. ພະແນກ SED ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜິດຊອບນອກຈາກກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອສະໜອງເງື່ອນໄຂ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບັນລຸໄດ້ການປັບປຸງໃນການສຶກສາ, ສຸຂະພາບ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ການຕິດຕາມກວດກາສັງຄົມ-ເສດຖະກິດຂອງບ້ານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ (ລວມທັງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້າຍ ຫຼື ຈັດສັນ ແລະ ຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບໜ້ອຍ) ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ໂຄງການ THPC ເຄີຍມີຜົນກະທົບທາງບວກໃນໄລຍະຫ້າປີທໍາອິດຂອງການເຮັດວຽກ ຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການຂະຫຍາຍ. ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າທີ່ດີໃນຫຼາຍໆດ້ານ, ລວມທັງການສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ຄົວເຮືອນ, ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ການຫຼຸດຜ່ອນການເຮັດວຽກຂອງແມ່ຍິງ, ຖະໜົນຫົນທາງ, ແລະ ນ້ຳປະປາ.ແນວໂນ້ມໃນທາງບວກແມ່ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຊັ່ນດຽວກັນໃນພື້ນທີ່ເຊັ່ນ: ການເຂົ້າປິ່ນປົວ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ, ແຕ່ບໍລິສັດກຳລັງປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ, ລວມທັງໂພຊະນາການ ແລະ ການເກີດພະຍາດຖອກທ້ອງໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍ.