• Health and Safety
  • Development Works
  • CSR and HR Development
  • ເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຮົາເພື່ອຊ່ວຍເປັນກຳລັງ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມລາວ

    THPC ລົງທຶນໃນພະນັກງານຂອງຕົນເພື່ອອະນາຄົດ. ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າຕົກທີ່ເປັນຂອງລາວ, ສະຫວັດ ດີພາບ ແລະ ອາຊີບຂອງພະນັກງານຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນສໍາຄັນ. ນອກຈາກເງິນເດືອນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ, THPC ຍັງໄດ້ສະໜອງໂອກາດໃນການຝຶກອົບຮົມບວກກັບເງື່ອນໄຂດໍາລົງຊີວິດທີ່ດີເລີດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ເຂດໂຄງການຫຼັກຂອງບໍລິສັດ ໃນແຂວງ ຄໍາມ່ວນ. ມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກລວມທັງທີ່ຢູ່ອາໃສທີ່ກວ້າງຂວາງ, ສະຖານທີ່ກິລາທີ່ສຸດຍອດ, ຄລີນິກທີ່ມີອຸປະກອນການປິ່ນປົວ ແລະ ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ.

    ປະຈຸບັນ ບໍ່ມີຕຳແໜ່ງວ່າງ ຖ້າທ່ານສົນໃຈໂອກາດໃນຕໍ່ໜ້າກັບ THPC ກະລຸນາຂຽນໃບສະໝັກງານ ແລະ ສົ່ງໄປທີ່ພະນັກງານຝ່າຍບຸກຄະລາກອນທີ່ຫ້ອງການໃຫຍ່ວຽງຈັນ.