• Health and Safety
 • Development Works
 • CSR and HR Development


 • Fishing remains a traditional livelihood in the project area, practiced by both professional fishers and occasional gatherers.  Everyday traders drive to the fish landing built at the NG Reservoir to buy the morning catch from the people of Keosenkham resettlement village.

  ປາແມ່ນ້ຳຖືເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນເປັນອາຫານສໍາລັບປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ອີກດ້ານໜຶ່ງຂອງປະເທດລາວ, ການຈັບປາ ຕາມແຄມນ້ຳເທີນ, ນ້ຳຫີນບູນ, ແລະ ສາຂາແມ່ນ້ຳແມ່ນໄດ້ຫຼຸດລົງ. ການດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການເທີນ-ຫີນບູນທໍາອິດ ແມ່ນໄດ້ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນປາຕາມແມ່ນ້ຳເຂດລຸ່ມເຮືອນຈັກຫຼຸດລົງ ໂດຍເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງລະດັບນ້ຳຢູ່ເຂດລຽບແຄມນ້ຳໄຮ ແລະ ນ້ຳຫີນບູນ. ທີມງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປະມົງຂອງ THPC ແມ່ນເຮັດວຽກເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຊົດເຊີຍ ການສູນເສຍຕໍ່ການຈັບປາ ໂດຍຜ່ານການສຶກສາລະບົບນິເວດສັດນ້ຳໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການປະມົງໃໝ່ ແລະ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.

  ການສ້າງອ່າງເກັບນ້ຳ ນ້ຳຍວງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເປັນໂອກາດດີທີ່ຈະຊົດເຊີຍການສູນເສຍປາໃນແມ່ນ້ຳຕອນລຸ່ມ. ໃນການເກັບກັກນ້ຳຫຼັງຈາກປີທໍາອິດ, ອ່າງເກັບນ້ຳໄດ້ຊ່ວຍເພີ່ມລາຍໄດ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຊາວປະມົງໂດຍອີງໃສ່ອ່າງເກັບນ້ຳ, ມີພໍ່ຄ້າເດີນທາງຈາກເມືອງອ້ອມຂ້າງ ແລະ ບັນດາແຂວງ ເພື່ອຊື້ປາທີ່ຈັບໄດ້. ປະສົບການຕ່າງໆໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ປະຊາກອນປາໃນອ່າງນ້ຳເຂດຮ້ອນ ບາງຄັ້ງກໍຫຼຸດລົງໄດ້ຢ່າງໄວວາ, ສະນັ້ນທີມງານການປະມົງແມ່ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອໍານາດການປົກເມືອງ ແລະ ສອງບ້ານຄື ບ້ານແກ້ວແສນຄຳ ແລະ ທ່າສາລາ, ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງການປະມົງໃນແມ່ນ້ຳຍວງ, ພະຍາຍາມ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງຊັບພະຍາກອນນີ້.

  ການຫາປາໃນອ່າງເກັບນ້ຳແມ່ນໄດ້ຖືກຄວບຄຸມໂດຍຊາວບ້ານເອງ, ຫຼັງຈາກທີ່ກົດລະບຽບໄດ້ກຳນົດໂດຍກຸ່ມການປະມົງບ້ານ (VFGs). ທີມງານຂອງ THPC ໄດ້ຊ່ວຍຊາວບ້ານເພື່ອສ້າງກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ໄດ້ນໍາສະເໜີພະນັກງານເມືອງເພື່ອຈັດຕັ້ງລະບົບອອກໃບອະນຸຍາດ. ໃບອະນຸຍາດການຫາປາ ແລະ ການຊື້ຂາຍປາ ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍ VFGs ໄດ້ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິເວນອ່າງເກັບນ້ຳ ແລະ ອາກອນແມ່ນຈະຖືກຮຽກເກັບສຳລັບການຈັບ ແລະ ຂາຍປາ. ລາຍຮັບຈາກລະບົບນີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເປັນທຶນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ລາດຕະເວນ ການປະມົງໃນອ່າງເກັບນ້ຳໂດຍປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ.

  THPC ຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ VFGs ໄດ້ສຶກສາໜອງນ້ຳເລິກເພື່ອການສ້າງຕັ້ງເຂດອະນຸລັກປາ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບລະບຽບການຂອງການຫາປາ. ທີມງານຍັງໄດ້ຕິດຕາມເບີ່ງການປາຈັບ ແລະ ການຄ້າເຊັ່ນດຽວກັນກັບຊີວິດສັດນ້ຳພາຍໃນອ່າງເກັບນ້ຳ ແລະ ລຽບຕາມແມ່ນ້ຳ ຕອນເທີງ ແລະ ລຸ່ມເຮືອນຈັກ ເພື່ອຮັບປະກັວ່າ: ຈະກວດພົບປັນຫາກ່ຽວກັບອັດຕາການຕາຍ ແລະ ພະຍາດໄດ້ແຕ່ຕົ້ນ.

  ທີມງານການປະມົງ ຂອງ THPC ໄດ້ຕິດຕາມກວດກາການຈັບປາອ້ອມເຂດໂຄງການ ແລະ ເຮັດວຽກອີງຕາມແຜນການໄລຍະຍາວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນນີ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຟື້ນຟູ.