• Health and Safety
  • Development Works
  • environment 1

    ການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ (EIA) ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດສໍາລັບໂຄງການຂະຫຍາຍທີ່ໄດ້ກໍານົດຜົນກະທົບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຊີວະພາບ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມເຊີ່ງເປັນຜົນມາຈາກໂຄງການ ແລະ ກໍານົດການຫຼຸດຜ່ອນ, ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາລະອຽດ ເພື່ອແກ້ໄຂປັນຫາເຫຼົ່ານີ້ລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການດໍາເນີນງານ. THPC ໄດ້ພັດທະນາແຜນການຕິດຕາມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ (EMMP) ແລະ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງເປັນໜ່ວຍງານສິ່ງແວດລ້ອມ (EU) ສໍາລັບການປະຕິບັດມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນດ້ວຍການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ.

    ໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງໂຄງການ, EU ໄດ້ຕິດຕາມການປະຕິບັດງານຂອງຜູ້ຮັບເໝົາເພື່ອຮັບປະກັນ ການປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ມາດຕະຖານການປົກປ້ອງ. ຫຼັງຈາກສໍາເລັດໂຄງການຂະຫຍາຍ, ໜ່ວຍງານໄດ້ສືບຕໍ່ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາລັກສະນະດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ ໃນການປະຕິບັດງານຂອງ THPC ລວມທັງຄຸນນະພາບຂອງເຂດລຸ່ມ ແລະ ເທີງເຮືອນຈັກ, ປະຊາກອນປາ ແລະ ການເຊາະເຈື່ອນຂອງຕາຝັ່ງ.

    THPC ຍັງເຮັດວຽກກັບອົງການຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ໜ່ວຍງານລັດຖະບານເພື່ອປົກປ້ອງສັດປ່າ ແລະ ພື້ນທີ່ອ່າງໂຕ່ງນ້ຳ ອ້ອມເຂດໂຄງການ ໂດຍການລາດຕະເວນເຂດປ່າສະຫງວນ, ຊຸກຍູ້ການປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການອະນຸລັກ.