• Health and Safety
  • Development Works
  • document ATP 6401 s

    THPC ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດງານຂອງຕົນມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສ້າງບັນດາເອກະສານໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອເປັນການໃຫ້ຄຳປຶກສາໃຫ້ປະຊາຊົນ.

    ຊັບພະຍາກອນຕົ້ນຕໍທີ່ມີໃນທີ່ນີ້ ແມ່ນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະເມີນຜົນ ແລະ ການສໍາຫຼວດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກໄວ້ເພື່ອບັນເທົາຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ, ແລະ ຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຂອງ THPC ໃນເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້. ເອກະສານທີ່ລະບຸອີງຕາມວັນທີຕ່າງໆ: ໜ້າແຜນການ ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງເອກະສານການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ພັດທະນາກ່ອນ ຫຼື ຕອນຕົ້ນຂອງການກໍ່ສ້າງໂຄງການຂະຫຍາຍ, ແລະ ໜ້າການປະຕິບັດໜ້າທີ່.

    ຂ່າວສານ, ບົດລາຍງານ ແລະ ແຜ່ນພັບ ກ່ຽວກັບໂຄງການ ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້, ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ປະຊາຊົນໃນເຂດພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ. THPC ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍໃນໄລຍະຜ່ານມາຈາກກຸ່ມສະໜັບສະໜູນສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ໄດ້ກ່າວຫາວ່າບໍລິສັດມີການລະເມີດພັນທະຂອງຕົນ, ແລະ ຄໍາຕອບຂອງບໍລິສັດຕໍ່ຈົດໝາຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ ໄດ້ຈັດພີມໃນທີ່ນີ້.

    ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຊອກຫາເອກະສານທີ່ທ່ານກໍາລັງຊອກຫາ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ໝາຍເຫດ: ລາຍລະອຽດ ດ້ານການເງິນ ແລະ ສັນຍາຕ່າງໆ ຍັງຄົງຂຶ້ນກັບສັນຍາການເປີດເຜີຍກັບຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການ ແລະ ຈະບໍ່ເປີດເຜີຍທົ່ວໄປ.