THPC 5th Anniversary Directors

shareholders 2

share

EDL-Generation

EDL- Generation (ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ: ຟຟລ-Gen) ເປັນແຂນການຜະລິດສາທາລະນະຂອງ ລັດວິສະຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (ຟຟລ), ເປັນຫົວໜ່ວຍພະລັງງານແຫ່ງລັດຂອງລາວ. ໃນປີ 2012 ຟຟລໄດ້ໂອນຫຸ້ນ 60% ໃນ THPC ໃຫ້ແກ່ ຟຟລ-Gen, ເຮັດໂຮງໄຟຟ້າເທີນ-ຫີນບູນ ໜຶ່ງໃນເຈັດໂຮງໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ບາງພາກສ່ວນເປັນຂອງ ຟຟລ-Gen. ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ 1959, ຟຟລ ໄດ້ຄວບຄຸມ ການຂະຫຍາຍຕົວ ປະສິດທິພາບການຜະລິດໄຟຟ້າ ແລະ ສາຍສົ່ງຂອງປະເທດ ຕັ້ງແຕ່ເປັນເອກະລາດໃນປີ 1975 ແລະ ຍັງຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການສົ່ງໄຟຟ້າສູ່ຄົວເຮືອນໃນທົ່ວປະເທດ. ໃນປີ 1995 ມີພຽງຄອບຄົວຄົນລາວ16% ທີ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້, ແຕ່ກາງປີ 2012 ຕົວເລກໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຖີງ 78%, ພະລັງງານນໍ້າຕົກ ແມ່ນສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຜະລິດໄຟຟ້າເກືອບທັງໝົດ.

GMS Power

GMS ເປັນບໍລິສັດໄທ ໄດ້ພັດທະນາການຜະລິດພະລັງງານເອກະລາດໃນ ເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ (GMS). GMS ໄດ້ຖືຫຸ້ນ 20% ໃນ THPC ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ, ແລະ ເຊີ່ງແຕ່ກ່ອນແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ MDX Power. GMS ແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນຂອງໂຮງໄຟຟ້າເທີນ-ຫີນບູນ.

Statkraft

Statkraft ນໍເວ ແມ່ນຜູ້ນຳຂອງໂລກໃນດ້ານພະລັງງານທົດແທນ, ມີໂຮງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຫຼາຍກວ່າ 230 ແຫ່ງໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ການລົງທຶນໃນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ພົ້ນເດັ່ນອື່ນໆ, ລວມທັງພະລັງງານລົມ ແລະ ພະລັງງານ ອອສໂມຕິກ. ໂດຍຜ່ານສາຂາ, Nordic, Statkraft ຖືຫຸ້ນ 20% ໃນ THPC ແລະ ມີຍັງໄດ້ເຮັດສັນຍາເພື່ອດໍາເນີນການຂອງໂຮງໄຟຟ້າເທີນ-ຫີນບູນ.