womenPktuk

• Aug 29: Boun Khaopadubdin (Ancestor Day)

• Sep 13: Boun Khasalak

• Oct 13:  Ok Phansa (End of Buddhist Lent)

• Oct 14:  Vientiane Boat Racing (THPC office closed)