ບໍລິສັດ ເທີນ-ຫີນບູນ ພາວເວີ ຈຳກັດ (ທຫບ) ມີເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຕັ້ງຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ. ທຫບ ມີຄວາມຍິນດີເຊີນບຸກຄົນ ແລະ ບໍລິສັດ ຢູ່ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຄວາມຊຳນານ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈ ສະເໜີລາຄາບໍລິການຖ່າຍຮູບຢູ່ເຂດໂຄງການ ເທີນ-ຫີນບູນ ເຊັ່ນ: ໂຮງຈັກໄຟຟ້າ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ຫ້ອງການພາກສະໜາມ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ເຄື່ອງບິນໂດຣນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນການຈັດພີມເຜີຍແຜ່ ແລະ ຂ່າວສານຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດ.

ບຸກຄົນ ແລະ ບໍລິສັດ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສາມາດຍຶນເອກະສານ ພ້ອມທັງລະບຸປະສົບການ ແລະ ຄຸນວຸດທິຂອງຕົນເອງກ່ຽວກັບການບໍລິການຖ່າຍຮູບ. ສໍາລັບໜ້າວຽກລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບວຽກຖ່າຍຮູບດັ່ງກ່າວ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ບໍລິສັດ ເທີນ-ຫີນບູນ ຕາມຂໍ້ມູນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ບໍລິສັດ ເທີນ-ຫີນບູນ ພາວເວີ ຈໍາກັດ
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ສູນການຄ້າວຽງຈັນເຊັນເຕີ, ຊັ້ນ 8, ຖະໜົນຄູວຽງ
ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ຕູ້ ປນ 3382, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ: (856 21) 217515, ແຟັກ (856 21) 217529.
Contact: Mr. Kaysone Xayaso
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ປິດຮັບສະມັກ: ວັນທີ 12 ສິງຫາ 2022. ເອກະສານສະຫມັກທີ່ໄດ້ຮັບພາຍຫຼັງວັນທີ 12 ສິງຫາ 2022 ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ.