ເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຮົາເພື່ອຊ່ວຍເປັນກຳລັງ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມລາວ

THPC ລົງທຶນໃນພະນັກງານຂອງຕົນເພື່ອອະນາຄົດ. ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າຕົກທີ່ເປັນຂອງລາວ, ສະຫວັດ ດີພາບ ແລະ ອາຊີບຂອງພະນັກງານຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນສໍາຄັນ. ນອກຈາກເງິນເດືອນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ, THPC ຍັງໄດ້ສະໜອງໂອກາດໃນການຝຶກອົບຮົມບວກກັບເງື່ອນໄຂດໍາລົງຊີວິດທີ່ດີເລີດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ເຂດໂຄງການຫຼັກຂອງບໍລິສັດ ໃນແຂວງ ຄໍາມ່ວນ. ມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກລວມທັງທີ່ຢູ່ອາໃສທີ່ກວ້າງຂວາງ, ສະຖານທີ່ກິລາທີ່ສຸດຍອດ, ຄລີນິກທີ່ມີອຸປະກອນການປິ່ນປົວ ແລະ ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ.

ປະຈຸບັນ THPC ເປີດຮັບສະໝັກພະນັກງານຕາມຕຳແໜ່ງລຸ່ມນີ້:

1. Operation Manager(1 position). Operation and Maintenance Division(OMD), THPC site Office, Khammouan province. (Download File)

2. Electrical Engineer(1 position), Instrumentation & Control Engineer(2 positions). Operation and Maintenance Division(OMD), THPC site Office, Khammouan province. (Download File)

3. Senior Electrical Technician(1 position), Senior Mechanical Technician (1 position). Operation and Maintenance Division(OMD), THPC site Office, Khammouan province. (Download File)

Deadline: 30 November 2020.