about thpc

ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ເທີນ-ຫີນບູນ ແມ່ນເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍສາມບໍລິສັດ: EDL-Gen ຂອງ ສປປລາວ ມີຫຸ້ນ 60%, ແລະ GMS ລາວ ແລະ Nordic Hydropower, ແມ່ນຖືຫຸ້ນຝ່າຍລະ 20%. THPC ໃນປະຈຸບັນໄດ້ຈ້າງານປະມານ 240 ຄົນ, ຢູ່ທີ່ໂຄງການຫຼັກ ໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ, ໃນບ້ານຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ຫ້ອງການໂຄງການທາງສັງຄົມ ໃນທົ່ວເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການ, ແລະ ຫ້ອງການໃຫຍ່ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃນນັ້ນ ພະນັກງານກວ່າ 99% ແມ່ນຄົນລາວ.

ການດໍາເນີນງານຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າແມ່ນໄດ້ເຮັດສັນຍາຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງໃຫ້ແກ່ Statkraft ໃນຂະນະທີ່ການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນແມ່ນຈັດການໂດຍ GMS. THPC ແມ່ນຢູ່ໃຕ້ການຄວບຄຸມໂດຍສະພາຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ.

ບໍລິສັດໄດ້ທຸ້ມເທເພື່ອພັດທະນາຊັບພະຍາກອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກໃນປະເທດລາວ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະມີຄວາມຍືນຍົງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດຂະຫຍາຍຕົວດ້ານພັດທະນາ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ: ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ສາມາດນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດໃນໄລຍະຍາວໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນທົ່ວເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໃນເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ.